1. Се простуваат грешки поправливи и со последици надминливи.