1. На подреден најтешко му е да ги согледа вистинските вредности.