1. Ако не си свој човек, никогаш нема да застанеш на свои нозе.