1. Ниво на демократија:
    Длабока почит кон различното мислење и можноста тоа слободно да се искаже.