1. Тој што мора да се повлече поразен, повлекува други со него или поради него поразени.