1. Помеѓу студно и скудно време од пустење до пустелии.