1. Не вреди дело што не се вреднува. И премолчувањето е вреднување.