1. И за животот и за смртта збор колку лесен, толку тежок. Последен.