1. Сечие времетраење е за со траги и извесности. Колку тие ќе бидат длабоки, согледливи и признаени од други, зависи од опстојот помеѓу паметењето и заборавот.