1. Залудноста минува во рамнодушност ако со време не се совлада.