1. Конструктивниот има создадено и создава добро за други, создавајќи дејствува позитивно, а го прифаќа создаденото и создавањето добро од други. Но никогаш од други не негира, не разурнува, не уништува ништо корисно, благородно и убаво.