1. Налудничаво:
Не знаат да владеат, а владеат како засекогаш.