1. Ненародна власт против народот со кој владее?! Зашто е изродничка.