854. Близу сум до последната животна цел, па не ми се брза.