847. На власт е неписмена мафија која е пописмена од неписмените!