809. Премале од играње како што ти свират, а мораш уште зашто играта нема крај.