798. Детска чесна песна за нечесни, аздисани и во умот лесни:
Ај, ај, брзо ќе ви дојде крај!