777. Најсилна и најдоблесна одбрана на што било што е дел од личниот и колективните идентитети е со мисла и дело.