738. Заедно во љубов, разбирање и меѓусебно спомагање.