299. Една нежна половина станува сè погруба спрема груба!