СОЗДАТЕЛ ВО ИЗГРЕВОТ И ЗАЛЕЗОТ, XII, СЕМОЖЕН И НЕМОШЕН, поетска студија за беспаќата во човекот

118. Силна Таа жена чија рожба суме на земја и на небокога народ се збирана раб од безднасо вековен молкшто

Read more

СОЗДАТЕЛ ВО ИЗГРЕВОТ И ЗАЛЕЗОТ, XII, СЕМОЖЕН И НЕМОШЕН, поетска студија за беспаќата во човекот

117. Екот меѓу две голи планини Колку повеќе и побрзоим се доближувам,толку мојот екот меѓу нивме оддалечува од пустелијаванедогледна, безживотна,која

Read more

СОЗДАТЕЛ ВО ИЗГРЕВОТ И ЗАЛЕЗОТ, XII, СЕМОЖЕН И НЕМОШЕН, поетска студија за беспаќата во човекот

114. Поетот пред народ Го собра народот поетотпомеѓу гори и долини,се собраа и сите божества на светот околу него,па се

Read more

СОЗДАТЕЛ ВО ИЗГРЕВОТ И ЗАЛЕЗОТ, XII, СЕМОЖЕН И НЕМОШЕН, поетска студија за беспаќата во човекот

113.  Во мене сам Понекогаш сум самво мене онемен пред загадочни просторипомеѓу збор и игра необмислени. Како да сум на

Read more

СОЗДАТЕЛ ВО ИЗГРЕВОТ И ЗАЛЕЗОТ, XII, СЕМОЖЕН И НЕМОШЕН, поетска студија за беспаќата во човекот

112. Неретко помеѓу воздив и издив За миг замолчувамоткога со мене не е никој што ме воспевасо сонцена јасно небои

Read more

СОЗДАТЕЛ ВО ИЗГРЕВОТ И ЗАЛЕЗОТ, XII, СЕМОЖЕН И НЕМОШЕН, поетска студија за беспаќата во човекот

111. Создавам Јас сум поет којзаедно со сите божествана светотсоздава свет на рамновесиепомеѓу родените и мртвите,корените и времињата,плодноста и пустошијата;во

Read more

СОЗДАТЕЛ ВО ИЗГРЕВОТ И ЗАЛЕЗОТ, XII, СЕМОЖЕН И НЕМОШЕН, поетска студија за беспаќата во човекот

109. На дното Ова дно ми се гледа обраснато со живи треви, алги, школки,останки од дамна жив мигум потонат свет.

Read more